News

Jan 31st แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าบริการ มีผล 30 ม.ค. 2561

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าบริการ มีผล 30 ม.ค. 2561 เป็นดังนี้ชื่อบัญชี ปณิตา พงษ์แจ้งธนาคารไทยพาณืชย์ สาขา ... อ่านเพิ่ม »